İHALE  İLANI
 
ÜRGÜP KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME VE TURİZM BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
2018  KÖYDES Projesi kapsamında bulunan Ürgüp İlçesine bağlı  Boyalı, Demirtaş, Karlık, Karacaören, Karakaya ve Yeşilöz   köyleri sulama suyu tesisi grup işi (Açık kanal, gölet ve sulama havuzu Vb.) yapımı;  Birlik  İhale Yönetmeliğinin 17. maddesi (a) bendi gereği Açık İhale Usulü ile  yaptırılacaktır.
 
 1.İdarenin :
a) Adresi                             :  Hükümet Konağı Kat : 2 /ÜRGÜP
b) Telefon-Faks Numarası :  (0384) 341 4829    -  (0384) 341 2469
         2.   İhalenin  Konusu Yapım İşinin : 
            a) Niteliği, Türü ve Miktarı :  Ürgüp İlçesi Boyalı Köyü  (Sulama Bendi Bakım Onarım ve Trapez Kanal Yapım)  Demirtaş köyü (Sulama Tesisatı Bakım Onarım) , Karakaya ( Sulama Suyu İlave A.G. Elektrik Motopomp  Tesisatı  ve Boru Yapım ) Karlık Köyü (Sulama Havuzu Bakım Onarım), Karacaören Köyü  ( Sulama Bendi Yapım Onarım)  ve Yeşilöz Köyü  (Havuz Tadilatı, Beton Kanal ve İstinat Duvarı Yapım)  işi.
               b) Teslimat Yeri     : Ürgüp İlçesi  Boyalı, Demirtaş, Karlık, Karakaya Karacaören Yeşilöz  köyleri.
            c) İşe Başlama Tarihi       : Sözleşme Tarihini müteakiben.
         3.   İhalenin :    
            a) Yapılacağı Yer                 :  Kaymakamlık Makam Odası Hükümet Konağı /ÜRGÜP
            b) Tarihi Saati                      :  23.05.2018  Çarşamba Günü Saat :  15,00
  4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler.
a) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
b) Tebligat için adres beyanı, telefon, varsa faks ve Elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
d) Gerçek kişi olması halinde, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgi sine göre ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu  yılda alınmış tüzel  kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
f) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza beyannamesi  veya imza sirküleri.
g) Gerçek kişi olması halinde noter  tasdikli imza beyannamesi.
h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin  yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ı) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen “İhale dışı bırakılma durumlarından olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
j) Şekli ve içeriği idari şartnamede yazılı geçici teminat mektubu veya banka yatırma dekontu.        
 k)Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen “İhaleye   
 katılamayacaklar “ arasında bulunmadığına dair taahhütname.
 l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
 m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
 n) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz veya banka dekontu.
 o) Vergi ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge taahhütname ekinde  sunulacaktır.
ö) İhaleye katılacak kişi veya firmalar sulama  suyu tesisi yapım bakım ile ilgili teklif ettiği bedelin % 50 oranında iş bitirme veya iş deneyim belgesi sunacaktır.
5. İhale Dokümanları mesai saatleri içerisinde Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Birliği Hükümet Konağı Kat: 2 / ÜRGÜP   adresinden 500,00 Tl. sı karşılığı Kurumun Halk Bankası Ürgüp şubesindeki TR97 0001 2009 6870 0006 0000 02 nolu banka  hesabına  yatırıldıktan sonra  temin edilebilir.
6. Teklifler İhale saatinden önce  Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Birliği Bürosu  Hükümet Konağı Kat: 2 ÜRGÜP   adresine verilecektir.
7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda   geçici teminat  mektubu verecekler veya Kurumuzdan alınacak teslimat müzekkeresi ile Halkbank Ürgüp şubesindeki TR97 0001 2009 6870 0006 0000 02banka hesabımıza nakit olarak yatırılacaktır.
8. Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi  ihale tarihinden itibaren an az (60) takvim günü olmalıdır.
9.Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmadığından, Birlik İhale Yönetmeliğinin 24. maddesinin (ğ) bendi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10.İş bu ihale 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir, ancak ceza ve yasaklama durumlarında yönetmeliği 55. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.
                                                                                                                                        
 
                          İHALE KOMİSYONU  
                   BAŞKANLIĞI