İHALE İLANI

 

ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME VE TURİZM BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Ürgüp İlçesi Mustafapaşa-Ayvalı köyü mevcut yolun 3.100 metresinin genişletme, dolgu ve 1. Kat asfalt kaplama yapım işi Birlik İhale Yönetmeliğinin 17. maddesi (a) bendi gereği Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

1.İdarenin :

a) Adresi : Hükümet Konağı Kat : 2 /ÜRGÜP

b) Telefon-Faks Numarası : (0384) 341 3367 - (0384) 341 4228

2. İhalenin Konusu Alım İşinin :

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ürgüp İlçesi Mustafapaşa-Ayvalı köyü mevcut yolun 3.100 metresinin genişletme, dolgu ve 1. Kat asfalt kaplama yapım işi

b) Teslimat Yeri : Ürgüp ilçesi Mustafapaşa-Ayvalı köy yolu

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşme Tarihini müteakiben.

3. İhalenin :

a) Yapılacağı Yer : Kaymakamlık Makam Odası Hükümet Konağı /ÜRGÜP

b) Tarihi Saati : 15.08.2017 Salı Günü Saat : 14,00

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler.

a) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

b) Tebligat için adres beyanı, telefon, varsa faks ve Elektronik posta adresi.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

d) Gerçek kişi olması halinde, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgi sine göre ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

f) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküleri.

g) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ı) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen “İhale dışı bırakılma durumlarından olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

j) Şekli ve içeriği idari şartnamede yazılı geçici teminat mektubu veya banka yatırma dekontu. k)Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen “İhaleye

katılamayacaklar “ arasında bulunmadığına dair taahhütname.

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

n) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz veya banka dekontu.

o) Vergi ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge taahhütname ekinde sunulacaktır.

5. İhale Dokümanları mesai saatleri içerisinde Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Birliği Hükümet Konağı Kat: 2 / ÜRGÜP adresinden 500,00 Tl. sı karşılığı Kurumun Halk Bankası Ürgüp şubesindeki TR97 0001 2009 6870 0006 0000 02 nolu banka hesabına yatırıldıktan sonra temin edilebilir.

6. Teklifler İhale saatinden önce Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Birliği Bürosu Hükümet Konağı Kat: 2 ÜRGÜP adresine verilecektir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 30’ dan az olmamak üzere iş bitirme belgesi sunulacaktır.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu verecekler veya Kurumuzdan alınacak teslimat müzekkeresi ile Halk Bankası Ürgüp şubesindeki TR97 0001 2009 6870 0006 0000 02 banka hesabımıza nakit olarak yatırılacaktır.

9. Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren an az (60) takvim günü olmalıdır.

10.Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmadığından, Birlik İhale Yönetmeliğinin 24. maddesinin (ğ) bendi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11.İş bu ihale 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir, ancak ceza ve yasaklama durumlarında yönetmeliği 55. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.

 

İlanen duyurulur.

İHALE KOMİSYONU

BAŞKANLIĞI